Vedtekter

VEDTEKTER BERG SKOLEKOR

 Vedtatt på stiftelsesmøtet 12. mai 2016.

1. Formål

Berg skolekor har til formål å utvikle sangglede, sanginteresse og musikkunnskap hos elever ved Berg skole.

2. Medlemskap

Medlemmene skal være elever ved Berg skole. Som medlemmer regnes også alle tillitsvalgte i koret.

Elever som ønsker å bli medlem av koret må har tillatelse fra foresatte for å begynne i koret.

Innmelding og utmelding kjer skriftlig til styret. Utmeldingen gjelder fra påfølgende semester.

3. Årsmøte

Årsmøtet er korets høyeste organ.

Årsmøtet avholder hvert år og annonseres på korets hjemmesider eller på epost til medlemmenes foresatte senest to uker før møtet. Saksliste og saksdokumenter sendes deltagerne minste en uke før møtet.

Saker som foreslås behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret innen én uke før møtet.

En foresatt fra hvert medlem har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, budsjett og medlemskontingent.

Årsmøtet gjør vedtak med simpelt flertall.

4. Styret

Årsmøtet velger minimum tre medlemmer til styret med dedikerte funksjoner: Leder, sekretær og kasserer. Ansvar for korets arrangementer og oppgaver fordeles mellom alle i styret.

Representanter til styret bør velges blant medlemmenes foresatte.

Styret konstituerer seg selv. Valget gjelder for to år av gangen. Det skal fortrinnsvis velges slik at omtrent halvparten er på valg når den andre halvparten har ett år igjen av valgperioden. Leder og kasserer bør ikke være på valg samtidig.

Styremøter avholdes så ofte leder eller tre av styremedlemmene finner det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styrets leder og ett styremedlem signerer på vegne av koret i fellesskap. Styreleder har prokura.

5. Styrets fullmakter

Styret har den daglige ledelse av koret og forvalter korets midler.

Styret engasjerer dirigent, fastsetter honorar og utarbeider engasjementsavtale.

 6. Økonomi og kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Styret kan i spesielle tilfeller frita et medlem helt eller delvis for plikten til å betale kontingent.

Styret kan sette i gang innsamlinger, utlodninger eller andre tiltak for å bedre korets økonomi. Alle medlemmer og de foresatte er i rimelig utstrekning forpliktet til å delta.

7. Oppløsning

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å oppløse koret. Korets midler og eiendeler tilfaller Berg skoles venner.

8. Vedtektsendringer

 Endringer i disse vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.